De huurvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn er voor het beschermen van de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder. Het is daarom goed deze voorwaarden van tevoren te kennen. Dat voorkomt voor alle partijen teleurstellingen.

 

Boekingsopdracht en betaling
Iedere boekingsopdracht wordt bevestigd middels een bevestiging. U ontvangt tevens een factuur voor de huur en de bijkomende kosten. Als aanbetaling betaald u 50% van deze factuur. Het restant voldoet u uiterlijk acht weken vóór aanvang van de huurperiode. Bij boeking binnen acht weken voor aanvang van de huurperiode voldoet u het totaalbedrag in één keer. Gelieve bij elke betaling het boekings nummer vermelden. Bij niet tijdige betalingen zijn wij gerechtigd de reservering te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van toepassing.

 

Borg
U ontvangt voor de borg een aparte factuur. De betaling voor de borg moet minimaal 3 dagen voor aankomst op onze rekening staan. De borg krijgt u, indien het huis schadevrij wordt opgeleverd, binnen 2 weken na vertrek weer teruggestort op uw rekening.

 

Verzekering
U dient zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering alsmede een reisverzekering. Controleer de dekking van uw reisverzekering bij schade.

 

Annulering door huurder
Bij annulering door huurder dient u ons schriftelijk, na voorafgaande telefonische melding, op de hoogte te stellen. Bij annulering bent u de volgende bedragen verschuldigd:

 

 1. Bij annulering tot 60 dagen vóór de dag van aankomst: 50% van de huursom;
 2. Bij annulering vanaf de 60ste dag t/m de 29ste dag vóór de dag van aankomst: 75% van de huursom;
 3. Bij annulering vanaf de 29ste dag t/m de dag van aankomst: 100% van de huursom

 

Annulering door verhuurder
Indien enige omstandigheid ons noopt tot annulering van de gemaakte reservering, zullen wij per omgaande de reeds betaalde huur terugstorten.

 

Aansprakelijkheid
Tijdens uw verblijf in onze vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken welke tot het vakantiehuis behoren. Schade door u en/of uw mede reizigers veroorzaakt, dient geheel vergoed te worden aan ons. Wij zijn bij voorbaat gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de bij de huurovereenkomst genoemde huurder. De verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of letsel, berokkend aan huurders/gebruikers van de Strandvilla (waaronder gasten van de huurder). Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade en/of letsel die aan derden is ontstaan.

 

Algemene bepalingen

 1. Villa Binnenzee kunt op de eerste verblijfsdag betrekken vanaf 15.00 uur. Op de laatste verblijfsdag moet het vertrek om uiterlijk 10.30 uur plaatsvinden.
 2. Onder geen beding is het de huurder toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan anderen ter beschikking te stellen.
 3. Het is niet toegestaan om villa Binnenzee met meer dan 12 personen en villa het Katshuis en Zilverzand met meer dan 14 personen te gebruiken/te bewonen, tenzij voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder daarvoor is verkregen.
 4. De woning mag niet gebruikt worden voor feesten en partijen, tenzij voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder daarvoor is verkregen.
 5. De woningen wordt niet verhuurd aan groepen onder de 25 jaar.
 6. De huurder dient rekening te houden met de omgeving en omwonenden en moet te allen tijde overlast of ergernis vermijden (bijv. luide muziek, dubbel parkeren). Vooral geluidsoverlast moet tussen 23.00 – 08.00 uur tot een minimum worden beperkt.
 7. Op bezoek komende personen mogen niet blijven overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
 8. Honden zijn alleen toegestaan na overleg met de verhuurder. Katten en andere huisdieren zijn niet toegestaan.
 9. De huurder draagt er zorg voor dat de villa bezemschoon achtergelaten wordt. Indien, na oordeel van de verhuurder, het huis niet netjes is achtergelaten zal voor het extra schoonmaken een bedrag van de borgsom worden ingehouden.
 10. De huurder moet telkens bij het verlaten van de woning zich ervan verzekeren dat alle ramen en deuren, de verlichting, alle apparaten en kranen afgesloten/op slot zijn.
 11. De huurder zal na aankomst het huis inspecteren en eventuele schade melden bij de verhuurder. Tijdens het verblijf zal de huurder eventuele ontstane schade en/of benodigde reparaties direct melden bij de verhuurder.
 12. De verhuurder heeft het recht om de woning te inspecteren tijdens de verhuurperiode als er een redelijk vermoeden bestaat dat de huurder er onzorgvuldig met de woning omgaat.
 13. Bij de woning aanwezige huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.
 14. Bij niet nakomen van bovenstaande regels kan de huurovereenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven worden, zonder recht op schadevergoeding of restitutie van de huur.
 15. Gebruik van de speeltoestellen is voor eigen risico.